Condicions Generals de Lloguer de Vehicles a Moto Rent Pujols

1- Introducció

Les condicions generals següents de contractació d’arrendament de vehicles regulen la relació contractual entre Moto Rent Pujols S.L. (d’ara endavant, l'”arrendador”) i el client pagador (d’ara endavant, l'”arrendatari”), en virtut de les quals el primer cedeix al segon l’ús d’un vehicle per un termini, preu i altres condicions estipulades al contracte . En cas de discrepàncies entre el contingut d’algun punt de les condicions generals i les condicions particulars signades entre les parts, prevaldran aquestes últimes. És responsabilitat de l’arrendatari portar una còpia d’aquest contracte en tot moment durant l’ús del vehicle.

2- Requisits del client

Per a totes les cilindrades, serà fonamental comptar amb EXPERIÈNCIA EN LA CONDUCCIÓ DE MOTOCICLETES. En cas que el personal de l’empresa percebi que el client no té les habilitats necessàries per conduir la moto, no es procedirà al lliurament del vehicle i no es reemborsarà el pagament realitzat.

El client haurà de ser més gran de 18 anys i presentar un Passaport o DNI vigent, així com el carnet de conduir original i en vigor. No s’acceptaran fotografies, denúncies o qualsevol altre document que no sigui el carnet original. En cas de no complir aquests requisits, no es podrà procedir al lliurament del vehicle ni es reemborsarà l’import abonat.

L’arrendatari declara que està en possessió del corresponent carnet de conduir per al vehicle llogat.

Si veniu d’un país no pertanyent a la Unió Europea oa l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) us aconsellem sempre que, abans de venir, obtingueu al vostre país el PERMÍS INTERNACIONAL.

Més informació a: https://www.dgt.es/nuestros-servicios/permisos-de-conducir/permisos-extranjeros-y-de-forzas-y-cuerpos-de-seguridad/conducir-con-un-permiso- estranger/.

3- Reserves, Modificacions i Cancel·lacions

El procés de reserva s’haurà de fer a través de la nostra pàgina web https://www.motorentpujols.com/, havent completat almenys el pagament mínim per confirmar la reserva.

El període mínim de lloguer serà de 1 dia i es computaran els dies per períodes de 24 hores. Per fer modificacions o cancel·lacions de reserves, el client haurà de comunicar-se a través del mateix correu electrònic utilitzat per a la reserva o contactar amb nosaltres a reservas@motorentpujols.com.

En cas de modificació o cancel·lació, l’arrendador estarà facultat per cobrar l’import de lloguer d’un dia per cada vehicle reservat. S’ofereix a l’arrendatari l’opció d’un suplement que permet modificar o cancel·lar la reserva sense cap cost fins a 24 hores abans. Passat aquest període, l’arrendador estarà facultat per cobrar l’import de lloguer d’un dia per cada vehicle reservat.

4- Lloguer, Recollida i Devolució de la Moto

El client rebrà el vehicle en perfecte estat de funcionament, inclosos els pneumàtics i accessoris (claus, casc, cadenat i/o altres). Haureu de verificar-lo juntament amb l’arrendador en rebre’l. El client serà informat del tipus de combustible que requereix i es comprometrà a tornar el vehicle en les mateixes condicions en què el va rebre. El client disposa d’1 hora després de la data de contractació per informar sobre qualsevol anomalia a la moto. Es compromet a tornar el vehicle a Moto Rent Pujols S.L. a la data, hora i lloc acordats al contracte de lloguer.

El contracte de lloguer es farà a l’hora indicada a la reserva, i l’hora de devolució s’haurà de respectar SENSE EXCEPCIONS. El contracte de lloguer acaba quan l’arrendatari es presenti a l’oficina amb el vehicle i els accessoris proporcionats.

L’empresa arrendadora es reserva el dret de no llogar vehicles si ho considera convenient. Així mateix, es reserva el dret de retirar el vehicle arrendat si l’arrendatari l’utilitza de manera inadequada o si el vehicle es condueix en condicions físiques inferiors pel consum d’alcohol, drogues, fatiga o malaltia.

En cap cas es permetrà subarrendar ni conduir el vehicle llogat a persones diferents del client contractant, llevat del consentiment exprés de l’arrendador.

Per a qualsevol pròrroga del contracte, l’arrendatari haurà de comunicar-se expressament per escrit o personar-se a una de les oficines de Moto Rent Pujols abans de la finalització del període de lloguer establert al contracte. El període mínim de pròrroga és d’1 dia (24 hores) i es pot estendre segons les condicions particulars del contracte i del vehicle llogat. L’ús del vehicle una vegada finalitzat el període d’arrendament o la seva pròrroga es considera ús no autoritzat, i es presenta una denúncia per apropiació indeguda.

QUEDA EXCLUSIVAMENT PROHIBIT EL DESPLAÇAMENT DEL VEHICLE ARRENDAT FORA DE L’ILLA DE FORMENTERA.

5- Contacte, Assistències, Oficines i Horari

L’horari de les nostres oficines i assistència és de 9h a 13h i de 16h a 20h. A partir d’aquesta hora, l’empresa arrendadora queda exempta de responsabilitat pel que fa al vehicle fins a les 9 hores del dia següent, i pot exigir al client el pagament corresponent segons tarifa. Això no obstant, en cas d’avaria al vehicle que n’impedeixi l’adequada devolució dins l’horari esmentat, l’arrendatari reconeix estar informat del telèfon permanent d’atenció durant l’horari comercial per reportar incidències. La manca de comunicació a l’empresa arrendadora sobre l’avaria o la impossibilitat de devolució del vehicle no eximeix l’arrendatari de la seva responsabilitat.

La ubicació de totes les nostres oficines està disponible a la nostra pàgina web: https://www.motorentpujols.com/reserva-moto-formentera/. El nostre telèfon és +34 971 32 21 38.

6- Responsabilitat de l’arrendador

Tant el manteniment i lubricació del vehicle estan inclosos a les nostres tarifes. Les reparacions en un taller o canvi de recanvis només es poden efectuar amb l’autorització expressa prèvia i per escrit de l’arrendador. El desgast mecànic per l’ús raonable i normal del vehicle és assumit per Moto Rent Pujols.

7- Responsabilitat de l’Arrendatari

L’arrendatari es compromet a comprovar el bon estat del vehicle a la recepció d’aquest de la mateixa manera informar-se del tipus de combustible necessari. Així mateix, les mateixes avaries derivades pel mal ús o de combustible incorrecte seran a càrrec del mateix arrendatari. Es compromet a utilitzar i conduir el vehicle dacord amb les normatives de conducció i circulació i conforme a les especificacions del tipus de vehicle. Fent-se càrrec tant civilment com criminalment de la responsabilitat de l’ús del vehicle llogat. L’arrendatari té terminantment prohibit sortir de l’Illa de Formentera amb el vehicle llogat a Moto Rent Pujols. Es compromet a mantenir el vehicle, fer servir el cadenat proporcionat i/o el bloqueig del vehicle com estacionar-lo en un lloc segur i degudament aparcat quan no l’utilitzi i no conservar-hi els documents i/o altres pertinences. Queda prohibit al client cedir, llogar, hipotecar, pignorar, vendre o de qualsevol manera donar en garantia el vehicle. Té prohibit variar qualsevol característica tècnica del vehicle o fer qualsevol tipus de modificació. Seran a càrrec de l’arrendatari tots els danys provocats al vehicle arrendat, fins i tot els danys derivats d’incendi i robatori, amb l’excepció d’haver contractat la supressió de franquícia. Els vehicles tenen una franquícia de fins a 800€. Els accessoris com cascos, claus, bagul, cadenats i/o elements que no són implícits del vehicle no estan coberts per la franquícia ni per la seva supressió.

8- Incidències, Robatori i/o Accident

En cas d’accident o robatori, cal que us poseu en contacte amb la Policia dins de les 24 hores posteriors a l’incident. Així mateix, haurà de fer la denúncia pertinent de la sostracció. Haureu de notificar a Moto Rent Pujols mitjançant el telèfon +34 971322138 i posteriorment personar-vos en una oficina. En cas d’accident amb un altre vehicle, el client haurà de presentar a Moto Rent Pujols el comunicat amistós emplenat per les dues parts. En cas de robatori, haurà de presentar la denúncia i les claus del vehicle. En cas de no tindre contractada la supressió de franquícia o no presentar les claus del vehicle robat haurà de pagar l’import íntegre de la Franquícia. En cas d’infraccions de trànsit, Moto Rent Pujols podrà cobrar 20€ en relació amb les gestions administratives, i la quantitat de 50€ en cas de desplaçaments a un dipòsit municipal per recuperar el vehicle que va ser retirat per responsabilitat del client. Aquestes quantitats es carregaran directament a la targeta de crèdit del client.

9- Cobertura i assegurança

L’arrendatari queda assegurat de la responsabilitat civil davant de tercers mitjançant pòlissa d’assegurança concertada a l’arrendador amb Companyia d’Assegurances, i del dany a les persones en les mesures i condicions que s’estableixen al reglament de l’assegurança obligatòria.

10- Disposicions Generals

Moto Rent Pujols no es fa responsable dels retards o bloquejos a la xarxa d’Internet causats per deficiències o sobrecàrregues, així com qualsevol altre tipus de sistema electrònic, ni de la impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per qualsevol causa. Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Legislació Espanyola, que és aplicable en allò que s’hi disposa en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals del lloc compliment de l’obligació per dirimir qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i/o execució de les presents Condicions Generals de Contractació. La signatura del present, el/s conductor/s, reconeix haver llegit i acceptat les condicions detallades en aquest contracte necessari per a la conducció del vehicle.

CONDICIONS DE LLOGUER DE COTXE

DOCUMENTS QUE HA DE PORTAR EN EL MOMENT DE LA RECOLLIDA DEL COTXE
-TARGETA DE CRÈDIT
-CARNET DE CONDUIR (EN VIGOR)
-CÒPIA IMPRESA DEL BO

PROVEÏDOR DE LA RESERVA DE COTXE: OFICINA ILLA BLANCA / PROAUTO
EDAT MINIMA: 21 anys i 2 anys d’experiència per a tots els grups.
CONDUCTOR JOVE: De 21 a 24 anys per raons de sinistralitat se’ls cobra un extra de 3€ per dia i no es podran acollir a l’eximent de franquícia.
CONDUCTOR ADDICIONAL (OPCIONAL): La tarifa per incloure un conductor addicional és de 3€/dia, fins a un màxim de 35€.

Les reserves de cotxes als punts de recollida: Drop off In acomodation – Hotel Cala Saona – Hotel Punta Prima es recollirà al client i se l’emportarà a l’oficina més propera per a la realització del contracte de lloguer.

Reserves Nocturnes de Cotxes: (Extra Opcional) Fora d’hores es podrà fer un recàrrec de 35€ IVA inclòs, a partir de les 21:30 fins a les 23:30.

CADIRES DE NEN (EXTRA OPCIONAL)
-CADIRA GRUP (0-3), 4€/DIA
-ELEVATOR 3€/DIA
càrrec màxim de 54€ per unitat.
sol·licitar en observacions per a la reserva del model requerit.

Estan exclosos de l’assegurança bàsica la pèrdua, el robatori o els danys causats a béns o objectes transportats al vehicle.
La FRANQUÍCIA i l’eximent del pagament de la franquícia (SUPER CDW: Segur que cobreix els danys al cotxe llogat) en cas d’accident, robatori, pèrdua o pèrdua d’algunes de les peces, es detalla a continuació:

FRANQUÍCIES MODEL WEB:
Grups/Groups (Fiat Panda): 600€ + IVA
Grups/Groups (Opel Corsa/ Peugeot 208) 800€ + IVA

EXEMPCIÓ DE FRANQUÍCIA: (opcional)
Grups/Groups Fiat Panda: 12€/ dia
Grups/Groups Opel Corsa/Peugeot 208: 14€/ dia

POLÍTICA DE COMBUSTIBLE:

Política de lliurament de combustible s’ha de lliurar com quan l’ha llogat.

Política de cancel·lacions Cotxes:

Cancel·lació flexible COVID-19 fins a 48 hores de l’arribada. (Necessari Informe)
Cancel·lació normal fins a 72 hores abans de l’arribada.

Són a càrrec de l’arrendatari. Si el client s’equivoca de combustible en proveir les despeses de reparació es carregaran a l’arrendatari 200€+ iva més les despeses de càrrega de combustible faltant.

INFO CONDUIR A EUROPA:
Conduir a Europa / Driving in Europe / Conduire a Europe / Autofahren in der EU
http://www.dgt.es/es/conducir-en-europa/

EL PERMÍS DE CONDUIR INTERNACIONAL SERA OBLIGATORI PER A PAÏSOS NO MEMBRES A EU. (Cotxes)

*Annex Empresa Proveïdora de Cotxes: L’empresa proveïdora de les reserves de cotxe serà (Proauto Rent a car & Autos Illa Blanca Formentera). Raó Social: AutoLlorm Tallers SL. Adreça de contacte: info@proautorentacar.com