Benvingut a la pàgina web www.motorentpujols.com, d’ara endavant MOTO RENT PUJOLS. Confiem que la pàgina web sigui de la seva utilitat i gaudeixi de la seva visita. En aquest sentit i per tal de proporcionar la màxima seguretat a la nostra pàgina i als visitants, hem d’establir les condicions d’ús següents:

1.- La pàgina web: www.motorentpujols.com és titularitat de Moto Rent Pujols, S.L., amb NIF: B07130362 i amb domicili fiscal a Edifici Paya, Es Pujols, Formentera. Illes Balears. Espanya.

2.- MOTO RENT PUJOLS ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb els seus serveis desenvolupats a les Illes Balears, havent de ser considerada aquesta informació com a introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària i informativa; així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels serveis de MOTO RENT PUJOLS.

3.- L’enviament de dades a través dels formularis d’informació suposa una mera consulta no vinculant per a MOTO RENT PUJOLS.
Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis d’informació haurà de ser veraç. A aquests efectes, el visitant de la web garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per sol·licitar informació. En tot cas, el visitant de la web serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a MOTO RENT PUJOLS oa tercers per la informació que faciliti.

4.- MOTO RENT PUJOLS es reserva el dret de canviar, modificar, afegir i/o eliminar en qualsevol moment i sense avís previ part d’aquestes condicions i fer canvis en el contingut de la pàgina. Us recomanem que reviseu periòdicament els possibles canvis. Les modificacions esmentades que eventualment pogués fer-se no donaran dret al visitant a cap indemnització.

5.- MOTO RENT PUJOLS no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats a la seva pàgina web. Els textos i fotografies publicats a la pàgina web podrien incloure errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics.

6.- Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logos, marques, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i/o difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació o muntatge, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual. Tot el contingut de la pàgina web (text, logos, marques, fotos, etc.) és propietat de MOTO RENT PUJOLS. A la pàgina web també s’hi han inclòs textos, fotografies i referències bibliogràfiques autoria de terceres persones. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel·lectual.

7.- MOTO RENT PUJOLS té en propietat el Copyright d’aquesta pàgina web. L’accés a aquesta no implica, en cap aspecte, cap llicència per a la seva reproducció, distribució, comercialització i/o transformació que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment de MOTO RENT PUJOLS.

8.- MOTO RENT PUJOLS realitza els seus millors esforços per mantenir la continuïtat de la informació i serveis oferts a través de la seva pàgina web MOTO RENT PUJOLS. La nostra vocació és oferir un servei de màxima qualitat als visitants de la nostra pàgina web. Tot i això MOTO RENT PUJOLS no pot garantir la continuïtat i disponibilitat dels serveis de la pàgina web en el futur.
MOTO RENT PUJOLS queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ser degudes al mal funcionament, o manca de disponibilitat de la pàgina web MOTO RENT PUJOLS i els seus sistemes de comunicació relacionats, a causa de causes de força major o interrupció o interferències a les xarxes de transmissió d’informació.

9.- L’Usuari es compromet a utilitzar MOTO RENT PUJOLS de manera conforme amb la llei, amb el que disposen aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar MOTO RENT PUJOLS amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar MOTO RENT PUJOLS o impedir la utilització normal o gaudi del web per part dels Usuaris.
MOTO RENT PUJOLS no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l’accés, l’ús o la mala utilització dels continguts de la pàgina web.

10.- MOTO RENT PUJOLS ha inclòs a la seva pàgina web referències a empreses i comerços (hotels, restaurants, etc.) i enllaços (links). La presència d’aquestes dades a la pàgina web de MOTO RENT PUJOLS té finalitat purament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes dades.
MOTO RENT PUJOLS no exerceix cap control, ni assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’aquests enllaços a la pàgina web de MOTO RENT PUJOLS té finalitat purament informativa i en cap cas no suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes. L’establiment d’un link no implica en cap cas l’existència de relacions entre MOTO RENT PUJOLS i el propietari de la pàgina web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de MOTO RENT PUJOLS dels seus continguts o serveis que s’ofereixen. a disposició del públic.

11.- L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:
– Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment
– Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
– Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
– Utilitzar llistes de distribució a què es pugui accedir a través de MOTO RENT PUJOLS per a la realització de les activitats assenyalades als apartats anteriors.
– Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recollides a partir de MOTO RENT PUJOLS.

12.- MOTO RENT PUJOLS informa que perquè es puguin realitzar Links des d’altres pagines a la nostra, l’Empresa o Persona interessada ho haurà de sol·licitar al MOTO RENT PUJOLS per escrit o bé a través d’E-mail. Aquest tipus denllaç serà realitzat mitjançant un Link dins de lapartat Enllaços dInterès de la pàgina externa i mai es permetrà que en trucar a una pàgina a Internet, aquesta enganxi automàticament amb la nostra ja que això seria una violació del dret de propietat comercial, procedint judicialment contra l’entitat que realitzi aquesta connexió, ja que en fer servir el nom de domini, intencionadament intenta atraure, per a benefici comercial, usuaris d’Internet al seu lloc web oa qualsevol altra localització on line, afavorint una possibilitat de confusió amb la marca del demandant quant a origen, patrocini, filiació o promoció del vostre lloc web o d’un producte o d’un servei al vostre lloc web.

13.- MOTO RENT PUJOLS es reserva l’ús d’accions judicials, civils i/o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que disposen aquestes condicions.

14.- MOTO RENT PUJOLS us garanteix la confidencialitat de les vostres dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb organització o empresa aliena a MOTO RENT PUJOLS. En compliment amb la Llei orgànica de Protecció de Dades (LOPD), l’usuari de MOTO RENT PUJOLS podrà en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en els termes previstos a la Llei esmentada i altres normes que la desenvolupen, davant MOTO RENT PUJOLS a Edifici Paya, Es Pujols, Formentera. Illes Balears. Espanya. Telèfon núm. (34) 971 32 21 38. E-mail: info@motorentpujols.com.
MOTO RENT PUJOLS no es responsabilitza de les dades facilitades a les empreses anunciants.

15.- La pàgina web de MOTO RENT PUJOLS es regeix d’acord amb la legislació espanyola i es troba sota la jurisdicció dels jutges i tribunals d’Espanya. Tota controvèrsia, conflicte, o reclamació que es pugui originar respecte al compliment de les condicions d’ús de la pàgina web MOTO RENT PUJOLS, i qualsevol conflicte que tingui relació amb els continguts i serveis de la pàgina web, serà resolt pels jutges i tribunals de Eivissa (Espanya) i s’interpretarà conforme a la legislació espanyola, renunciant les parts al fur propi que els pogués correspondre.

16.- L’accés a MOTO RENT PUJOLS implica l’acceptació per l’usuari dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.
MOTO RENT PUJOLS es reserva el dret a modificar els termes, les condicions i les comunicacions en base als quals s’ofereix aquesta pàgina web.